продажби на недвижими имоти цветен шаблон прадани на мпс, машини, земеделска техника, инвентар цветен шаблон продажби на движими вещи цветен шаблон

Продажби на недвижими имоти


Описание

½ идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №72624.417.77 /седем, две, шест, две, четири, точка, четири, едно, седем, точка, седем, седем/, находящ се гр. Добрич, общ. Добрич, обл. Добрич, с площ от 2866кв.м. /две хиляди осемстотин шестдесет и шест квадратни метра/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005г. на Изп. директор на АГКК, Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 26.08.2020г., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Лозе, Категория на земята: 4, Предходен идентификатор: няма, Номер по предходен план: 417018, квартал: 0, при съседи: №72624.417.78, №72624.417.69, №72624.417.9, №72624.417.76, №72624.417.80

1/2 идеална част от Лозе в град Добрич, 2866 кв.м.

Цена: 2320 лв.

Предстои нова продажба с нова цена

  • Изп. дело № 20208100400748
  • Тип на имота:
  • Тип строителство:
  • Площ: 2866 м2
  • Местоположение: Добрич
  • Адрес:
  • Екстри:
  1. Прикачени файлове
  2. Обявление ид 748/2020г.651.11 KB