продажби на недвижими имоти цветен шаблон прадани на мпс, машини, земеделска техника, инвентар цветен шаблон продажби на движими вещи цветен шаблон

Продажби на недвижими имоти


Описание

1/3 идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 53391.67.40/пет, три, три, девет, едно, точка, шест, седем, точка, четири, нула/, находящ се село Огражден, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич, с площ от 5626кв.м./пет хиляди шестстотин двадесет и шест квадратни метра/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-231/30.01.2018г. на Изп. директор на АГКК, Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 13.01.2020г., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Категория на земята: 4, Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: 067040, при съседи: 53391.67.135, 53391.67.41, 53391.67.33, 53391.67.39

1/3 идеална част от Земеделска земя в село Огражден

Цена: 3280 лв.

Предстои нова продажба с нова цена

  • Изп. дело № 20178100400337
  • Тип на имота:
  • Тип строителство:
  • Площ: 5626 м2
  • Местоположение: Огражден
  • Адрес:
  • Екстри:
  1. Прикачени файлове
  2. Обявление ид 337/2017г.669.05 KB