продажби на недвижими имоти цветен шаблон прадани на мпс, машини, земеделска техника, инвентар цветен шаблон продажби на движими вещи цветен шаблон

Продажби на недвижими имоти


Описание

 
 
Недвижим имот, находящ се в гр.Добрич, общ.Добрич, обл.Добрич, ул.“Екострой“, местност „Екострой“, представляващ: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 72624.154.14 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АК,  последно изменена със Заповед КД-14-08-Д-1754/03.10.2007 г. на Началника на СГКК гр.Добрич, с площ от 601 кв.м., номер по предходен план: 154.3, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект, ведно с построените в имота: ДВУЕТАЖНА СГРАДА с идентификатор 72624.154.14.1, предназначение: Друг вид сграда за обитаване, състояща се от КАФЕ-АПЕРАТИВ на първия етаж, със застроена площ от 106 кв.м. и ОФИСИ на втория етаж, със застроена площ от 106 кв.м. по акт за собственост, а по скица - брой етажи: 1, и ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА с идентификатор 72624.154.14.2, предназначение: Друг вид сграда за обитаване - АВТОСЕРВИЗ-МАГАЗИН ЗА АВТОЧАСТИ И ГУМИ, със застроена площ по документ от 333 кв.м., а по скица : 334 кв.м., при съседи на поземления имот: 72624.154.7; 72624.154.15; 72624.154.12.

Търговски обект в Добрич, ул. Екострой

Цена: 57280 лв.

Срок на продан: 13.05.2022 - 13.06.2022

 • Изп. дело № 201381004001080
 • Тип на имота: склад
 • Тип строителство:
 • Площ: 440 м2
 • Местоположение: Добрич
 • Адрес: ул.“Екострой“, местност „Екострой“
 • Екстри:
  Вода Електрозахранване Регулация
 1. Прикачени файлове
 2. Обявление ИД 1080/2013г.722.34 KB