продажби на недвижими имоти цветен шаблон прадани на мпс, машини, земеделска техника, инвентар цветен шаблон продажби на движими вещи цветен шаблон

Продажби на недвижими имоти


Описание

1/10 идеални части САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с кадастрален идентификатор №72624.626.4412.4.8/седем, две, шест, две, четири, точка, шест, две, шест, точка, четири, четири, едно, две, точка, четири, точка, осем/, находящ се гр. Добрич, общ. Добрич, обл. Добрич, бул.”Трети март” №пред, бл. 41, ет.1, с площ от 18.00кв.м./осемнадесет квадратни метра/, Самостоятелния обект се намира на етаж 1 в сградата с идентификатор 72624.626.4412.4, брой надземни етажи 1, брой подземни етажи 0, предназначение: Хангар, депо, гараж, Сградата е разположена в поземления имот с идентификатор 72624.626.4412, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005г. на Изп. директор на АГКК, с последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с предназначение на самостоятелния обект: Гараж в сграда, брой нива на обекта: 1, прилежащи части: Съответните ид.ч. от общите части на сградата, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 72624.626.4412.4.7, 72624.626.4412.4.9; под обекта: няма; над обекта: няма

1/10 идеална част от гараж в град Добрич

Цена: 505.44 лв.

Предстои нова продажба с нова цена

  • Изп. дело № 20148100400384
  • Тип на имота: гараж
  • Тип строителство:
  • Площ: 18 м2
  • Местоположение: Добрич
  • Адрес: бул.”Трети март” №пред, бл. 41, ет.1
  • Екстри:
  1. Прикачени файлове
  2. Обявление ИД 384/2014г.656.27 KB