продажби на недвижими имоти цветен шаблон прадани на мпс, машини, земеделска техника, инвентар цветен шаблон продажби на движими вещи цветен шаблон

Продажби на недвижими имоти


Описание

2/3 идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №35064.500.366/три, пет, нула, шест, четири, точка, пет, нула, нула, точка, три, шест, шест/, находящ се гр. Каварна, общ. Каварна, обл. Добрич, СТАРИТЕ ЛОЗЯ с площ от 892кв.м./осемстотин деветдесет и два квадратни метра/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-32/27.02.2008г. на Изп. директор на АГКК, Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 08.02.2018г., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За друг вид застроянане, Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: няма, при съседи: №35064.500.367, №35064.500.1007, №35064.500.365, №35064.500.420, №35064.500.417

2/3 идеални части от Парцел в град Каварна

Цена: 4309.65 лв.

Предстои нова продажба с нова цена

  • Изп. дело № 20208100400560
  • Тип на имота: парцел
  • Тип строителство:
  • Площ: 892 м2
  • Местоположение: Каварна
  • Адрес:
  • Екстри:
  1. Прикачени файлове
  2. Обявление ид 560/2020г.664.78 KB