продажби на недвижими имоти цветен шаблон прадани на мпс, машини, земеделска техника, инвентар цветен шаблон продажби на движими вещи цветен шаблон

Продажби на недвижими имоти


Описание

Недвижим имот, находящ се в с.Божурец, общ.Каварна, обл.Добрич, представляващ: 1/2/една втора/ идеална част от Поземлен имот с идентификатор 05009.515.266, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-8/19.02.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 8939 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, Предходен идентификатор- няма, номер по предходен план: 266, при съседи: 05009.515.282, 05009.515.299, 05009.200.74, 05009.515.298, 05009.515.264. Имотът е с променено предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди, на основание чл.24, ал.2 от ЗОЗЗ и чл.41, ал.1 от ППЗОЗЗ, въз основа на Решение №9/14.12.2006г. на на Комисия по земеделските земи към ОДЗГ, град Добрич. Имотът попада изцяло в границите на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG 0000573 “Комплекс Калиакра“, обявена със Заповед №РД-815/12.12.2017г. и защитена зона за опазване на дивите птици BG 0002097 „Белите скали“, обявена със Заповед №РД-353/03.05.20212г., изм. И доп. Заповед №РД-816/12.12.2017г., и двете на министъра на околната среда и водите; имотът изцяло попада в границите на тип природно местообитание 62 С0“Понто-Сарматски степи“, съгласно приложение №3 от Заповед №РД-815/12.12.2017г. на министъра на околната среда и водите.

1/2 идеална част Парцел в Божурец, 8939 кв.м.

Цена: 29203.2 лв.

Предстои нова продажба с нова цена

  • Изп. дело № 20198100400531
  • Тип на имота: парцел
  • Тип строителство:
  • Площ: 8939 м2
  • Местоположение: Божурец
  • Адрес:
  • Екстри:
  1. Прикачени файлове
  2. Обявление ИД 531/2019г.813.07 KB