продажби на недвижими имоти цветен шаблон прадани на мпс, машини, земеделска техника, инвентар цветен шаблон продажби на движими вещи цветен шаблон

Продажби на недвижими имоти


Описание

11598 кв.м. /единадесет хиляди петстотин деветдесет и осем квадратни метра/, като идеална част от Поземлен имот - урбанизирана територия, целия с площ от 16598 /шестнадесет хиляди петстотин деветдесет и осем квадратни метра/, находящ се в с.Рогачево, общ. Балчик, обл. Добрич, местност "Кара чаллък", представляващ имот с идентификатор №62788.31.124 /шест две седем осем осем точка три едно точка едно две четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №300-5-73/15.09.2003г. на Изп.Директор на АГКК, изменена със заповед КД-14-08-1017/25.08.2008г. на Началника на СГКК-Добрич, номер по предходен план: 031034, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10м./, при граници и съседи: 62788.31.110, 62788.31.111, 62788.31.125 и 62788.31.22; като: за поземленият имот има одобрен ПУП – ПЗ със Заповед №475/23.04.2008г. на Кмета на Община Балчик, както и разрешение за строеж №50/11.04.2017г., протокол за строителна линия и ниво от 12.05.2017г., заверена заповедна книга №1/12.05.2017г., ведно с всички настоящи и бъдещи подобрения, приращения, включително и върху инвестиционните намерения, изразяващи се в правото на строеж върху имота.

Парцел в село Рогачево, местност Кара чаллък

Цена: 90792 лв.

Предстои нова продажба с нова цена

  • Изп. дело № 20198100400782
  • Тип на имота: парцел
  • Тип строителство:
  • Площ: 11598 м2
  • Местоположение: Рогачево
  • Адрес: местност "Кара чаллък"
  • Екстри:
  1. Прикачени файлове
  2. Обявление ИД 782/2019г.720.54 KB